Suomi.fi-viestit osana EU:n digitaalista palveluväylää

Digitalisaatio • Teknologia

Asetus digitaalisen palveluväylän perustamisesta hyväksyttiin EU:n neuvostossa 27.9.2018. Palveluväylän on tarkoitus mahdollistaa esimerkiksi muuttoon, työskentelyyn tai opiskeluun liittyvien asioiden hoitamisen kaikissa jäsenmaissa digitaalisia kanavia pitkin. Asiointi tapahtuu euroopanlaajuisen Sinun Eurooppasi -portaalin kautta. Määräaikaa palveluiden sähköistämiselle on annettu vuoteen 2023 asti.

Tämä päätös pakottaa jäsenmaita uudistamaan järjestelmiään niin, että niitä voidaan käyttää kokonaan verkon välityksellä. Lisäksi kansalaisille tarjottavien palveluiden tulee noudattaa yksi tieto yhteen kertaan -periaatetta jonka mukaan tietoa ei saisi kysyä uudestaan, mikäli se on jo toisessa EU-maassa käyttäjästä olemassa. 

“Julkisen hallinnon asiakkuusstrategian mukaan viranomaisten tulee huolehtia siitä, että sähköinen kanava on asiakkaalle houkuttelevin vaihtoehto.”

Valtiovarainministeriö 2019

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019, ja se velvoittaa julkishallinnon toimijoita tarjoamaan jokaiselle mahdollisuuden asiointiin ja asiakirjojen lähettämiseen sähköisesti. Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä Suomi.fi-palvelu on tärkeä osa näitä digitaalisia palveluita, ja tulevina vuosina pääpaino kehittämisessä onkin etenkin Suomi.fi-palvelun eri osa-alueissa, kuten Tunnistuksessa, Valtuutuksissa ja Viestit-palvelussa.

Suomi.fi-viestien kautta asioita voidaan hoitaa tunnistautuneena, luotettavasti ja turvallisesti. Käyttäjien määrä on kasvussa, ja elokuussa 2019 palvelua käytti yli 230 000 suomalaista. Käyttäjämäärä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2018. 

Viranomaisen lähettäessä salassa pidettävää tietoa tulee varmistua vastaanottajan henkilöllisyydestä. Perinteinen sähköposti ei siis ole tietoturvaltaan riittävä tällaiseen viestintään. Tällä hetkellä viestien lähettäminen tapahtuu suomalaisen henkilötunnuksen perusteella, mutta myös henkilötunnuksettomien käsittely tulee myöhemmin mahdolliseksi. Tietopyyntö tai viesti voi siis jatkossa tulla myös muusta EU-maasta.

Viestit-palvelu on usein integroitavissa osaksi olemassa olevaa järjestelmää, eikä kokonaan uutta järjestelmää tarvita. Samalla voidaan ottaa käyttöön myös muita Suomi.fi -palveluita, jolloin yhä enemmän toimintoja saadaan uuden palveluväylän piiriin. Esimerkiksi Suomi.fi-tunnistautuminen lisää turvallisuutta ja vapauttaa järjestelmät tunnusten ylläpidosta niiden ydintoimintojen suorittamiseen. Lisäksi Suomi.fi-tunnistautuminen tarjoaa kertakirjautumisen edut.

Sekä asiointi että asiakirjojen lähettäminen ja vastaanotto tapahtuu tulevaisuudessa yhä enemmän sähköisesti. Uuden lain tuoma velvoite aiheuttaa työtä Suomi.fi -palveluiden integroinnissa kuntien ja viranomaisten omiin järjestelmiin. Nämä uudistukset kuitenkin helpottavat ja nopeuttavat kansalaisten asiointia, ja sitä kautta säästämme myös yhteisiä verovaroja. Sähköinen viestintä vähentää paperipostia ja on paitsi taloudellista myös ympäristönsuojelua tukevaa.

Lisätietoa

https://uutiskirjeet.vrk.fi/uutiset/suomi.fi-palvelut/suomi.fi-palvelut-nyt-ja-tulevina-vuosina.html?p26=2

https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/viestit/

https://vrk.fi/blogit/-/blogs/single-digital-gateway-ja-suomi-fi-palvelut

https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2018/06/20/digital-single-gateway-easier-access-to-online-information-and-procedures/